Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

otelscanner.com web sitesinin tüm hakları "Bulutsoft Yazılım ve Medya Ticaret Sanayi Limited Şirketi"ne aittir. Bu sözleşmede otelscanner.com web sitemiz ve mobil uygulamamız kısaca "otelscanner.com" olarak anılacaktır. otelscanner.com'un, site üzerinden elde ettiği kullanıcılara ait kişisel bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu "Kişisel Verilerin Korunması Politikamız"da belirtilen şartlara tabiidir.

otelscanner.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet vb.) talep eder ve bu bilgileri e-bülten çalışmaları, istatistiksel çalışmalar ve promosyon faaliyetlerinde kullanır. Bu veriler söz konusu bilgilerin sahibinin haberi olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmaz, satılmaz ve ticari amaçla kullanılmaz.

 

otelscanner.com, kullanıcıların siteyi kullanımıyla ilgili bilgileri çerezler kullanarak elde edebilir. çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. çerezler web sitesini kaç kişinin kullandığı; bir kişinin hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir.

 

Müşteri bilgileri ancak mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlarca talep edilmesi halinde açıklanacaktır.

otelscanner.com elde ettiği kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı taahhüt eder. Ancak gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olmasına rağmen siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi ve/veya 3. şahısların erişebilmesi halinde otelscanner.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

otelscanner.com mevcut sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu yeni hükümler sitede ve mobil uygulamada yayına alınmasıyla birlikte derhal yürürlük kazanır.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
 • haklarına sahiptir

   

  KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kuruluşnun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

   

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@bulutsoft.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.